Основні положення Концепції розвитку НАН України на 2014-2023 рр.

10 Жовтень, 2013

Шановні колеги!

Пропонуємо вам ознайомитись з основними положеннями розробленої Президією НАН України  Концепції розвитку НАН України на 2014-2023 рр.

 

Основні положення Концепції розвитку НАН України на 2014-2023 рр.

Мета концепції

Реалізація визначених Концепцією стратегічних напрямів розвитку Академії покликана сприяти:

– зростанню ролі вітчизняної науки як важливого чинника модернізації країни, збільшенню внеску Академії у забезпечення ефективного економічного і соціального розвитку України;

– підвищенню рівня фундаментальних та прикладних досліджень, посиленню їх міждисциплінарного характеру, подальшому розвитку конкурсних та програмно-цільових засад планування науково-дослідних робіт;

– активізації досліджень та розробок, спрямованих на підвищення наукоємності і конкурентоспроможності вітчизняного виробництва, створенню ефективної інноваційної інфраструктури;

– підвищенню ефективності та прозорості використання бюджетних коштів, що спрямовуються на фінансування наукової і науково-технічної діяльності, посиленню конкурентних засад  фінансування досліджень;

–  якісному розвитку інфраструктури досліджень, поліпшенню їх матеріально-технічного та інформаційного забезпечення;

– розвитку кадрового потенціалу Академії, підтримці її провідних наукових шкіл, залученню до академічних установ талановитої молоді;

– розвитку освітянської діяльності Академії, розширенню її участі у підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації;

–  подальшій інтеграції Академії до міжнародного наукового співтовариства.

 

Стратегічні напрями розвитку НАН України.

 1.  Забезпечення ефективної реалізації статусу НАН України як вищої державної наукової організації.

Завдання:

        – отримання нових фундаментальних знань світового рівня та виконання актуальних прикладних досліджень, що сприятимуть соціально-економічному розвитку України;

– посилення координуючої ролі Академії у здійсненні в Україні фундаментальних досліджень;

– розширення науково-експертної діяльності Академії, забезпечення її ключової ролі в здійсненні наукового прогнозування розвитку економіки, суспільства, науки і технологій;

– забезпечення ефективної взаємодії Академії з органами державної влади.


Заходи:

1. Активізувати діяльність Міжвідомчої ради з координації фундаментальних досліджень. Забезпечити формування та своєчасне оновлення переліку пріоритетних напрямів та найважливіших проблем фундаментальних досліджень і врахування зазначеного переліку при формуванні та експертизі тематики фундаментальних досліджень. Удосконалити діяльність Експертної ради НАН України з експертизи тематики фундаментальних досліджень.

2. Проводити оперативний перегляд, актуалізацію та оптимізацію планів науково-дослідних робіт установ Академії з урахуванням тенденцій розвитку світової науки та пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в Україні.

3. Активізувати інформаційно-аналітичну та науково-експертну діяльність Академії. Відновити практику науково-технологічного прогнозування в державній системі стратегічного прогнозування та планування, звернутися до Уряду з обґрунтування необхідності надання Академії офіційного статусу головної науково-експертної організації України.

4. Регулярно здійснювати моніторинг науково-технічного, економічного, соціального та культурного розвитку України, готувати національні доповіді з найважливіших проблем суспільно-політичного, соціально-економічного та науково-технічного розвитку держави.

5. Обґрунтувати перед Урядом необхідність підвищення ролі Академії у формуванні, науково-експертному забезпеченні та реалізації програм і планів науково-технічного, соціально-економічного та культурно-освітнього розвитку  регіонів.

6. Налагодити постійні контакти Академії з Кабінетом Міністрів України, міністерствами економіки, фінансів та іншими міністерствами і відомствами за профілем наукових напрямів НАН України (енергетика, природокористування, охорона здоров’я, оборонна тематика, соціальна політика, надзвичайні ситуації, ЖКГ та ін.).

7. Активізувати співпрацю Академії з Комітетом з питань науки і освіти та іншими профільними комітетами Верховної Ради України, що мають відношення до науково-технічної сфери.

8. Посилити міжгалузеві науково-технічні зв‘язки, в тому числі шляхом більш активного залучення до наукових рад, комітетів та комісій НАН України фахівців міністерств, відомств та науково-виробничих підприємств і широкої участі науковців Академії в роботі науково-технічних рад та колегій міністерств і відомств.

9. Систематично проводити спільні наукові сесії Академії, її секцій та відділень з галузевими академіями наук, міністерствами і відомствами, зарубіжними академіями наук, в тому числі у рамках діяльності МААН, громадськими і творчими організаціями, університетами та іншими науковими і культурними центрами.

2.  Підвищення ефективності наукових досліджень, розвиток форм і методів їх організації.

Завдання:

–                    підвищення ефективності наукових досліджень,  а також стимулювання творчої активності вчених;

–                    пріоритетний розвиток міждисциплінарнх досліджень;

–                    підвищення якості організації конкурсів фундаментальних і науково-технічних проектів, ґрунтовності та об’єктивності експертизи проектів;

–                    підвищення відкритості розподілу коштів та розширення застосування конкурсних засад;

–                    підвищення публікаційної активності і забезпечення більш широкої участі у міжнародних рейтингових виданнях.

Заходи:

 1. Забезпечити збільшення до 50% частки науково-дослідних робіт, фінансування яких здійснюється на конкурсній основі.
 2. Розширити практику реалізації на конкурсних засадах комплексних фундаментальних і прикладних програм НАН України
 3. Забезпечити високоякісну експертизу запитів на фінансування робіт, створення максимально незалежного експертного середовища шляхом широкого залучення експертів з вищої школи та з національних галузевих академій.
 4. Провести перегляд системи наукових рад Академії та оновлення їх складу за рахунок залучення досвідчених науковців і інженерів, в тому числі без академічних звань.
 5. Запровадити заходи щодо стимулювання публікаційної активності наукових співробітників, їх участі у міжнародних рейтингових виданнях.

3.  Розвиток інноваційної діяльності та зв`язків з виробництвом.

Завдання:

–                    розвиток в Академії сучасної інноваційної інфраструктури, зокрема технологічних парків, в тому числі за рахунок суттєвого удосконалення діяльності організацій дослідно-виробничої бази та науково-виробничих суб’єктів підприємницької діяльності, що існують при академічних інститутах;

–                    пошук нових організаційних форм та механізмів тіснішої взаємодії з галузевими міністерствами, крупними фінансово-промисловими та виробничими структурами;

–                     налагодження в Академії маркетингових і патентних досліджень, необхідних для ефективної комерціалізації наукових результатів,  створення відповідних інноваційних підрозділів як в окремих установах, так і на загальноакадемічному рівні.


Заходи:

 1. Забезпечити подальший розвиток фундаментальних та прикладних досліджень, результати яких мають перспективи широкого впровадження у практику (з урахуванням наявного попиту, реальної зацікавленості виробництв та можливості імпортозаміщення).
 2. Визначати відповідні пріоритети на рівні відділень наук і враховувати їх при оцінюванні поданих проектів і формуванні тематики досліджень.
 3. Розглядати на засіданнях Президії НАН України питання про організацію і стан роботи інститутів з комерціалізації розробок.
 4. Створити в Президії НАН України підрозділ, відповідальний за  зв’язки з виробничою сферою (або за впровадження інноваційних розробок).
 5. Ініціювати перед Урядом та Верховною Радою України прийняття законодавства, що стимулюватиме інноваційну активність підприємств.
 6. Постійно ініціювати на державному рівні виконання крупних проектів, пов’язаних з імпортозаміщенням (медицина назустріч людям; комунальна енергетика; агрокомплекс; екологія; інформатизація; корисні копалини; нові матеріали та ін.).
 7. Забезпечити науковий супровід наукоємних виробництв. Регулярно заслуховувати на засіданнях Президії НАН України звіти про стан співпраці Академії  з АНТК «Антонов», КБ «Південне», ДАТЕК та іншими великими підприємствами та компаніями.
 8. Налагодити зв’язки НАН України зі Спілкою промисловців і підприємців України, Спілкою роботодавців України та іншими об’єднаннями представників бізнесу.

 4.  Оптимізація мережі наукових установ і організацій відповідно до показників їх діяльності.

Завдання:

–                     підвищення рівня роботи установ, рішуча реорганізація тих з них, які не дають належної наукової віддачі або мають стабільно низький рейтинг порівняно з однопрофільними установами;

–                     розроблення системи показників оцінки діяльності наукової установи та її структурних підрозділів з метою комплексної оцінки роботи установи та оптимізації її структури;

–                     запровадження рейтингової (порівняльної) системи оцінки діяльності наукових установ з метою оптимізації мережі наукових установ, введення відповідних принципів фінансування тощо.

 

Заходи:

 1. Провести ретельний аналіз діяльності наукових установ з метою оптимізації структури НАН України. Основним критерієм оцінки перспективності і доцільності подальшої діяльності наукових установ вважати наявність висококваліфікованого кадрового складу, рівень отримуваних в них результатів та відповідність їх світовому рівню, реальний внесок установ у розв’язання економічних, соціальних і культурних проблем держави.
 2. Провести ретельний аналіз діяльності організацій дослідно- конструкторської та виробничої бази. Ліквідувати (або в разі доцільності об’єднати з профільними інститутами) малочисельні і неефективні суб’єкти підприємницької діяльності.
 3. Здійснити певне скорочення мережі наукових установ НАН України за рахунок інститутів та (або) установ, які мають суто прикладний технологічний характер, або які не відповідають сучасному рівневі науки чи мають стабільно низький рейтинг своєї діяльності порівняно з однопрофільними установами, є малочисельними і неефективними.

5.  Посилення взаємодії з освітянською галуззю.

Завдання:

–                    підвищення ефективності роботи та розширення існуючої мережі спільних навчально-наукових структур з вищими навчальними закладами;

–                    широке залучення вчених  Академії до експертизи підручників та навчальних програм.


Заходи:

1.Посилити кадрове керівництво відділеннями цільової підготовки Академії у вищих навчальних закладах. Суттєво вдосконалити і розширити діяльність цих відділень. Включити до програм їхньої діяльності виконання науково-дослідних робіт з залученням до керівництва і виконання робіт представників НАН України та ВНЗ.

2.Заснувати партнерські програми спільних досліджень НАН України з вищими навчальними закладами (на зразок тих, що виконуються НАН України спільно з закордонними організаціями).

3.Провести аналіз діяльності спільних науково-освітніх структур НАН України та МОН України, вивчити досвід інших країн світу в інтеграції науки та освіти з метою розширення практики створення нових інтеграційних утворень.

 

 6.  Посилення  кадрового потенціалу. Розв’язання соціальних проблем науковців.

Завдання:

– забезпечення ефективного відтворення кадрового потенціалу, насамперед науковців вищої кваліфікації;

– прийняття законодавчих актів, спрямованих на створення більш привабливих умов праці для вчених, в тому числі молодих, в наукових установах Академії;

– виправлення ситуації з низькими розмірами оплати праці та стипендій, незадовільним забезпеченням працівників Академії житлом.


Заходи:

 1. Виробити ефективну кадрову політику, реалізації якої стимулюватиме професійне зростання, забезпечить ротацію кадрів, створить умови для кар’єрного зростання науковців.
 2. Розробити комплекс заходів, спрямованих на надання фінансової підтримки дослідженням молодих учених.
 3. Вирішити на законодавчому рівні питання довготермінового пільгового та квотного надання молодим спеціалістам кредитів для придбання або будівництва житла.
 4. Збільшити обсяги будівництва службового житла для наукових працівників Академії.
 5. Отримати ліцензію на здійснення Академією освітянської діяльності, забезпечити розвиток в Академії системи магістерської підготовки фахівців з підвищеним творчим потенціалом.

7.  Поліпшення забезпечення досліджень.

Завдання:

– концентрація ресурсів на найбільш перспективних напрямах фундаментальних та прикладних досліджень;

– вирішення проблеми докорінного поліпшення матеріально-технічного та інформаційного забезпечення наукових досліджень;

– оптимізація структури фінансування наукових досліджень в Академії шляхом збільшення частки конкурсного та програмно-цільового фінансування, запровадження нових критеріїв фінансування наукових установ з урахуванням відповідності рівня їх досліджень світовим тенденціям та стандартам;

– розвиток в Академії видавничої та науково-інформаційної діяльності в інтересах забезпечення зростаючих потреб вітчизняної науки, сфер освіти і культури;

–         підвищення ефективності  використання майна Академії.

 

Заходи:

 

 1. Розробити пропозиції щодо фінансування установ НАН України з урахуванням відповідності рівня їх наукових досліджень світовим тенденціям та стандартам, результативності їх діяльності порівняно з однопрофільними установами.
 2. Збільшити обсяги фінансування, спрямованого на закупівлю нового обладнання та ремонт наявного парку приладів.
 3. Передбачити цільове фінансування на утримання унікальних об’єктів науково-експериментальної та дослідно-виробничої бази, оснащення та оновлення сучасної обчислювальної техніки та електронних засобів зв’язку, проведення інформаційно-видавничої діяльності та рекламу наукових розробок.
 4. Провести вичерпну інвентаризацію майна та земельних ділянок НАН України, налагодити контроль за їхнім ефективним використанням. У разі необхідності здійснити відчуження майна або його перерозподіл на користь інших установ.
 5. Забезпечити поліпшення роботи редакцій друкованих органів установ Академії в частині запровадження сучасного маркетингу, обов’язкової організації online-видань, здобуття міжнародного визнання та високого імпакт-фактору, видання спільних випусків з зарубіжними науковими журналами, поступового переходу на випуск англомовних видань та спільних міжнародних видань.

8.  Вдосконалення нормативно-правової бази діяльності НАН України.

Завдання:

–                    врегулювання нормативно-правових особливостей та проблем реалізації статусу Академії як самоврядної вищої наукової організації країни, державної бюджетної установи, управління майном НАН України.Заходи:

 1. Забезпечити прийняття окремого Закону України «Про Національну академію наук України».
 2. Здійснити ґрунтовну роботу з перегляду Статуту та внутрішньої нормативної бази НАН України.

 9.  Розширення участі НАН України у міжнародному науковому і  науково-технічному співробітництві.

Завдання:

–                    активізація міжнародного наукового співробітництва України, забезпечення її повноцінного входження до світового наукового співтовариства.

 

Заходи:

 1. Розширити членство Академії у престижних міжнародних організаціях, участі  її вчених у роботі міжнародних наукових форумів, збільшення стажувань вчених в провідних закордонних наукових центрах .
 2. Розвиток спільних конкурсів з міжнародними та іноземними організаціями.
 3. Забезпечити доступ до зарубіжних баз реферативної наукової інформації.
 4. Зміцнити наукові  зв’язки з академіями наук країн СНД, у тому числі в рамках спільних проектів.
 5. Ініціювати спрощення митної системи провезення наукових зразків, матеріалів і приладів через кордони для спільних досліджень.
 6. Активізувати участь вчених Академії у міжнародних проектах, результати виконання яких мають важливе значення для прийняття політичних і економічних рішень.

10.      Поліпшення сприйняття науки суспільством, підвищення престижу наукової праці

Завдання:

–                    активізація роботи, спрямованої на утвердження в громадській думці позитивного іміджу Академії та авторитету науки, пропаганду досягнень українських вчених в різних галузях, формування атмосфери відкритості та демократизму в науковому співтоваристві, протидію поширенню псевдонаукових ідей.

 

Заходи:

 1. Покращити інформування суспільства про результати діяльності Академії, підвищити якість сайтів НАН України та її установ,.
 2. Продовжити практику проведення Фестивалів науки, їх відкриття в Експоцентрі України, поруч з павільйоном «Наука», здійснювати широку рекламу Фестивалю і виставки розробок Академії серед представників владних структур, бізнесу, ЗМІ і широкої громадськості.
 3. Відновити роботу прес-клубу Академії.
 4. Налагодити зв’язки та розширити співробітництво Академії та редакціями провідних телевізійних та радіо- каналів, електронних ЗМІ, газет і журналів з метою систематичного висвітлення ними проблем та новин академічного життя, інформування про наукові досягнення та заходи щодо удосконалення діяльності НАН України.
 5. Активізувати роботу, спрямовану на популяризацією наукового скептицизму та боротьбу з поширенням псевдонауки.

Напишіть відгук