Проект Колективного договору між трудовим колективом та адміністрацією Інституту математики НАН України на 2018 – 2021 роки

20 Березень, 2018

Шановні працівники, аспіранти і докторанти Інституту математики НАН України! Просимо взяти участь у обговоренні проекту Колективного договору між трудовим колективом та адміністрацією Інституту математики Національної академії наук України на 2018 – 2021 роки. Пропозиції щодо змін і доповнень до тексту можна надавати в письмовому чи електронному вигляді у профком або відділ кадрів  Інституту до 31 березня 2018 року.

Таблиця пропонованих змін та доповнень до Колективного договору

 

 

ПРОЕКТ

 

Національна  академія  наук  України

Інститут  математики

 

 

 

КОЛЕКТИВНИЙ  ДОГОВІР

між трудовим колективом та адміністрацією

Інституту математики

Національної академії наук України

на 2018 – 2021 роки

 

 

                                    СХВАЛЕНО

                                 зборами трудового колективу

                              “____”  _________  2018 року

 

 

 

 

 

 

 

 

     ЗАРЕЄСТРОВАНО                                       ЗАРЕЄСТРОВАНО

УПСЗН Шевченківської районної        Київським регіональним комітетом

державної адміністрації                         профспілки працівників

м. Києва                                                   Національної академії наук України

Реєстровий   №                                        Реєстровий   №

від ”      ”                  2018 року                від ”      ”                         2018 року

Начальник управління                            Голова КРК профспілки

                         В.І.Давиденко                                                    В.М.Столяров

 

 

 

 

 

 

Київ – 2018

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Колективний договір (далі Договір) укладено між адміністрацією Інституту математики Національної академії наук України (далі Інститут), в особі директора Інституту Самойленка Анатолія Михайловича (далі Адміністрація), що є представником власника і діє на підставі Статуту Інституту, з однієї сторони, i профспілковим комітетом (далі ПК) первинної профспілкової організації Інституту, який є представником трудового колективу Інституту (працівників, докторантів та аспірантів), в особі голови ПК Сердюка Анатолія Сергійовича, що діє на підставі Статуту профспілки працівників НАН України, з другої сторони.

1.2.Договiр укладено згідно із законом України “Про колективні договори і угоди”, Кодексом законів про працю України, галузевою угодою між Президією HАH України i Президією ЦК профспілки працівників HАH України (далі Угода) .

1.3.Метою Договору є встановлення взаємних зобов’язань сторін з метою регулювання виробничих, трудових i соціально-економічних відносин в Інституті, створення умов для підвищення ефективності роботи Інституту і на цій        основі більш повне задоволення соціальних потреб членів трудового колективу.

1.4. Первинна профспілкова організація Інституту математики НАН України є складовою частиною Профспілки працівників НАН України .

1.5.Дія Договору розповсюджується на всіх працівників Інституту незалежно від форми трудового договору. ПК зберігає за собою право добиватись додаткових пільг і компенсацій для членів профспілки через спільні рішення Адміністрації i ПК.

1.6.Адміністрація та ПК є гарантами виконання Договору. Безпосередню відповідальність за виконання Договору з боку Адміністрації несе персонально директор Інституту, а з боку ПК – голова ПК.

1.7.Договір набирає чинності з моменту його реєстрації в Шевченківській районній державній адміністрації м. Києва і діє до набирання чинності новим колективним договором.

1.8.Протягом дії Договору до нього можуть вноситися зміни і доповнення. В разі введення в дію законодавчих актів, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України або Президії НАН України, змін і доповнень до Угоди, що вимагають внесення змін (доповнень) до Договору, рішення про запровадження цих змін (доповнень) приймаються спільно Адміністрацією та ПК і оприлюднюються протягом п’яти  робочих днів. У всіх інших випадках зміни та доповнення до Договору набувають чинності після затвердження їх конференцією або зборами трудового колективу. Ініціатором внесення змін (доповнень) до Договору може виступати кожна із сторін, що його підписали.

1.9.Дія Договору може бути припинена лише за обопільною згодою сторін, що його підписали, після відповідного рішення конференції або зборів трудового колективу. У разі реорганізації Інституту Договір зберігає чинність до набуття чинності новим Договором.

1.10.Зміст Договору затверджується на зборах або конференції трудового колективу Інституту. Оригінали Договору зберігаються у директора Інституту та голови  ПК, копії – в Шевченківській районній державній адміністрації м. Києва та у Київському регіональному комітеті профспілки працівників HАH України. Робочі копії, що знаходяться у відділі кадрів, відділі аспірантури та приміщенні ПК, є доступними для всіх працівників, докторантів і аспірантів Інституту. Текст Договору розміщується на сайті Інституту. Працівників, докторантів, аспірантів, яких приймають на роботу або навчання, відділ кадрів або відділ  аспірантури Інституту ознайомлює з Договором одночасно з наказом про прийняття на роботу чи навчання незалежно від їх членства у профспілці.

1.11.Договiр складається з вісьмох розділів і має сім додатків, які є невід’ємною частиною Договору.

 

 1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ПРАЦІ КОЛЕКТИВУ

Зобов’язання Адміністрації 

Адміністрація зобов’язується докласти максимум зусиль для забезпечення ефективної роботи працівників, для чого:

2.1.Забезпечує Інститут замовленнями від Президії НАН України на виконання обсягів робіт, передбачених Статутом Інституту з фондом заробітної плати, достатнім для виплати основної заробітної плати відповідно до штатного розпису Інституту. Здійснює контроль за розподілом обсягів робіт керівниками тем і проектів разом із завідувачами відділів таким чином, щоб при їх якісному та своєчасному виконанні всі працівники отримували повністю та своєчасно належну заробітну плату і оплачувані чергові відпустки.

2.2. Створює умови для підвищення ефективності роботи Інституту на підставі Статуту Інституту шляхом вдосконалення і покращення умов праці та матеріально-технічного забезпечення для виконання фундаментальних і прикладних досліджень та наукових програм.

2.3. Здійснює оперативний контроль за виконанням запланованих науково-дослідних робіт (НДР) і своєчасно інформує про планові та фактично використані обсяги відповідного фінансування наукових керівників НДР, які є відповідальними розпорядниками коштів по цих темах.

2.4. Встановлює посадові оклади в штатному розписі відповідно до  розпоряджень Президії НАН України. Включає у штатний розпис до заробітної плати крім посадового окладу надбавки та доплати згідно з чинним законодавством.

2.5. Інформує працівників про нові вакансії посад та робочих місць i надає їм право на заміщення вакантних посад і робочих місць, дотримуючись кваліфікаційних вимог.

2.6. Проводить атестацію працівників відповідно до Положення, затвердженого Кабінетом Міністрів України,  та розпоряджень Президії НАН України.

2.7. Укладає трудові договори (контракти) у відповідності з чинним законодавством, Угодою і Договором.

2.8. Своєчасно інформує співробітників про наукові конкурси, гранти, конференції за тематикою Інституту та сприяє участі в них співробітників  Інституту.

2.9. Надає працівникам право на безкоштовне користування розмножувальною технікою для поширення службової та наукової інформації, а також безкоштовно забезпечує співробітників, докторантів та аспірантів якісними послугами інтернету та електронної пошти.

 

Зобов’язання трудового колективу

Трудовий колектив спрямовує зусилля на забезпечення ефективної діяльності Інституту. Працівники зобов’язуються:

2.10.Виконувати накази і розпорядження Адміністрації, видані відповідно до чинного законодавства.

2.11.Підтримувати дисципліну праці, дотримуватися встановленої тривалості робочого часу.

2.12.Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку, правила техніки безпеки і пожежної безпеки, положень чинних посадових та інших інструкцій.

2.13.Своєю діяльністю покращувати наукові та економічні результати роботи Інституту.

2.14.Підтримувати атмосферу взаємної поваги та співпраці.

2.15.Дбайливо ставитися до дослідницького устаткування, приміщень та їх обладнання, раціонально використовувати матеріальні, енергетичні і фінансові ресурси.

2.16.Підтримувати чистоту і порядок на робочих місцях і в місцях загального користування.

Зобов’язання ПК

ПК забезпечує захист трудових прав працівників, сприяє налагодженню ефективного трудового процесу, для чого:

2.17.Сприяє підвищенню продуктивності праці, підтриманню і зміцненню трудової дисципліни. При необхідності заслуховує на розширених засіданнях ПК питання виробничої дисципліни у підрозділах.

2.18.Запобiгає виникненню трудових конфліктів, а в разі їх виникнення бере участь у розв’язанні індивідуальних та колективних трудових спорів, маючи на меті запобігти шкоді трудової діяльності Інституту та його працівників.

2.19.Веде роз’яснювальну роботу з питань застосування і дотримання норм трудового законодавства, контролю за його виконанням.

2.20.Контролює виконання положень Договору і Угоди. В разі виникнення порушень аналізує їх причини та здійснює заходи, спрямовані на ліквідацію порушень і усунення їх наслідків.

2.21.Надає або не надає згоду на звільнення працівника з ініціативи Адміністрації у відповідності з чинним законодавством. Проводить всебічний розгляд обставин та причин, які призвели до подання на звільнення, використовує усі наявні можливості знаходження компромісу у ситуації, що склалася,  для збереження трудових відносин.

2.22.За дорученням члена профспілки, прийнятого на роботу за контрактом, представляє його законні інтереси.

2.23.У випадках порушення Адміністрацією законодавства про працю, Угоди або Договору і неможливості розв’язання трудового конфлікту шляхом переговорів надає членам профспілки юридичну допомогу, в разі необхідності виділяє кошти на підтримку звернень до суду.

 

3.ОПЛАТА ПРАЦІ ТА МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАОХОЧЕННЯ

3.1.Оплата праці ґрунтується на відповідних положеннях чинного законодавства, зокрема законів України „Про оплату праці” від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР (із наступними змінами), „Про наукову і науково-технічну діяльність”від 13.12.1991 року № 1977-12 ( із наступними змінами), постанов Кабінету Міністрів України та Президії НАН України, чинної Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, Всеукраїнським об’єднанням роботодавців і підприємців та профспілками і профспілковими об’єднаннями України, а також  чинної Угоди.

3.2. На основі розподілу бюджетного фінансування  Адміністрація складає і затверджує за погодженням з ПК кошторис  доходів і видатків та штатний розпис на відповідний рік. Адміністрація  подає кошторис та штатний розпис Інституту на затвердження до Президії НАН України після їх погодження з ПК.

3.2.1.Схема посадових працівників, стипендії аспірантів і докторантів встановлюються Адміністрацією у розмірах, визначених нормативними актами Кабінету Міністрів України та відповідними розпорядженнями Президії НАН України, погодженими з ЦК профспілки, з урахуванням кваліфікаційних вимог, після чого доводиться до відома працівників.

3.2.2. Розмір посадового окладу визначається відповідно до займаної працівником посади з урахуванням кваліфікаційних вимог, професійно-кваліфікаційного рівня працівника, складності об’єму та умов виконуваної роботи.

3.2.3. Встановлювати розмір мінімальної заробітної плати робітника, який виконує просту некваліфіковану роботу на місяць за виконану місячну норму праці відповідно до чинного законодавства.

3.3.При роботі на умовах неповного робочого часу (неповного робочого дня, тижня)  оплата праці здійснюється пропорційно відпрацьованому часу.

3.4.У розрахунках до кошторису Інституту у межах фонду оплати праці можуть передбачатись інші надбавки, доплати, матеріальна допомога  на   оздоровлення   та   винагороди,  що визначені постановами Кабінету Міністрів України та відповідними розпорядженнями Президії НАН України, але лише після виконання зобов’язань щодо обов’язкових виплат. Встановлення надбавок, а також преміювання працівників Інституту проводиться згідно з Положенням про преміювання працівників Інституту математики НАН України та Положенням про порядок встановлення і розміри надбавок та доплат працівникам Інституту  математики НАН України (Додатки № 1, № 2 Договору), затвердженими Адміністрацією за погодженням з ПК.

3.5.Встановлення розміру доплат за суміщення посад або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника визначається згідно  з розпорядженнями Президії НАН України.

3.6.Надбавка за стаж наукової роботи виплачується у відповідності з постановою Кабінету Міністрів від 14 квітня 2004 року № 494       науковим працівникам Інституту, які працюють на посадах, зазначених у переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 4 березня 2004 року № 257; особам, які працюють за професіями, визначеними у розділі 2 (Професіонали) Класифікатора професій ДК 003-95, затвердженого наказом Держстандарту від 27 липня 1995 р. № 257, у наукових підрозділах Інституту за умови, що вони займаються та/або є організаторами наукової і науково-технічної діяльності.

3.7.Розмір оплати праці за роботи, що виконуються за рахунок грантів, конкурсних тем та ін. (за цивільно-правовими договорами), визначається відповідною статтею кошторису та угодою сторін.

3.8.Оплата праці працівників, що працюють за договором (контрактом), визначається штатним розписом та угодою сторін і залежить від виконання умов контракту.

3.9.Працівникам бібліотек встановлюються:

– доплата за вислугу років, передбачена Постановою Кабінету Міністрів України № 84 від 22.01.2005 року та розпорядженням Президії НАН України від

25.04.2005 року № 262 ;

– надбавка за особливі умови роботи в розмірі  до 50 %  посадового окладу згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 року      № 1073 та  Розпорядження     Президії НАН України  від 09.11.2009 року № 662.

 

 

Зобов’язання Адміністрації

3.10.Забезпечити кожному працівнику безперешкодне отримання помісячної інформації про нараховану заробітну плату, виплачену суму, утримання та відрахування з видачею розрахункового листка.

3.11.Виплачувати заробітну плату двічі на місяць: за першу половину місяця – до 15 числа поточного місяця, за другу  – до 30  числа поточного місяця.  Працівникам нараховується індексація грошових доходів згідно з чинним законодавством.

3.12.Працівникам, що йдуть у щорічну  відпустку, відпускні сплачувати не пізніше, ніж за три календарні дні до початку відпустки. У разі відсутності відповідних коштів на рахунку Інституту відпускні сплачувати в дні виплати заробітної плати щомісячно.

3.13.Доходи від оренди приміщень спрямовувати на заходи по забезпеченню статутної діяльності Інституту.

Зобов’язання ПК

3.14.Контролювати використання бюджетних коштів, що призначені для оплати праці.

3.15.Здійснювати контроль за правильною та своєчасною виплатою заробітної плати, призначеннями і виплатами працівникам доплат та надбавок до заробітної плати, а також за їх преміюванням та наданням матеріальної допомоги.

3.16.Погоджувати накази  та розпорядження Адміністрації, що стосуються трудових прав та інтересів працівників, шляхом їх обговорення на засіданнях ПК. В разі необхідності обговорювати їх на профспілкових конференціях, брати участь у розробці та внесенні змін до таких наказів і розпоряджень Адміністрації.

3.17. ПК при розгляді питань, що стосуються фінансування Інституту, соціально-економічних прав та інтересів працівників, запрошує представників Адміністрації на відповідні профспілкові зібрання, надаючи їм слово для виступу.

 

 

 

 1. РОБОЧИЙ ЧАС, ЧАС ВІДПОЧИНКУ, ВІДПУСТКИ

 

4.1.Тривалість робочого часу в Інституті складає 40 годин на тиждень. Режим робочого часу, час початку та закінчення роботи, тривалість обідньої перерви встановлюються Правилами внутрішнього трудового розпорядку Інституту за погодженням з ПК.

4.1.1.Для наукових працівників і спеціалістів Інституту може встановлюватися гнучкий режим робочого часу, відповідно до якого встановлюється режим праці із саморегулюванням часу початку, закінчення і тривалості робочого часу впродовж робочого дня, з дотриманням вимог статей 50-52 і 56 Кодексу законів про працю України.

4.1.2.Для наукових працівників і спеціалістів Інституту може запроваджуватися дистанційний режим праці.

4.1.3.Конкретний перелік професій і посад Інституту, на яких можуть застосовуватися гнучкий режим робочого часу та дистанційний режим праці, погоджується вченою радою Інституту.

4.1.4.Порядок та умови застосування гнучкого режиму робочого часу та дистанційного режиму праці визначаються у правилах внутрішнього трудового розпорядку відповідно до чинного законодавства.

4.2.Про зміни у режимі робочого дня Адміністрація попереджує працівників за два тижні до їх введення у дію.

4.3.Для   працівників  Інституту встановлення неповного робочого дня або    неповного робочого тижня з ініціативи Адміністрації у зв’язку із змінами організації виробництва і праці, зумовленими недостатнім обсягом замовлень, запроваджується лише з дотриманням норм, передбачених статтею 32  Кодексу законів про працю України та Додатком № 4 до Договору.

4.4.Тривалість відпусток для всіх категорій працівників визначається на підставі чинного законодавства і встановлюється згідно з Договором, але не менше 24 календарних днів. Працівникам Інституту надаються додаткові відпустки

 • у зв’язку з навчанням;
 • за ненормований робочий день;
 • у зв’язку з профспілковим навчанням;
 • творчі відпустки;
 • соціальні відпустки.

4.5.Працівникам із ненормованим робочим днем надається додаткова відпустка тривалістю до семи календарних днів згідно з ст. 8 Закону України “Про відпустки” відповідно до переліку посад, наведених у Додатку № 5 Договору.

4.6.Жінці, що має двох і більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, надається щорічна  додаткова оплачувана відпустка тривалістю  10 календарних днів без урахування святкових  і неробочих  днів згідно із ст.19 Закону України “Про відпустки”.

4.7.Відпустка без збереження заробітної плати надається працівникам за їх власноручною заявою на умовах, визначених чинним законодавством. Надання відпустки без збереження заробітної  не впливає на тривалість чергової щорічної відпустки.

4.8.На час профспілкового навчання працівникам, обраним до складу ПК Інституту, надається додаткова відпустка тривалістю до 6 календарних днів із збереженням середньої заробітної плати згідно зі статтею 252 Кодексу законів про працю України .

4.9.Членам Добровільної пожежної дружини згідно з Законом України  “Про пожежну безпеку” надається додаткова відпустка із збереженням заробітної плати згідно з переліком посад членів ДПД  Інституту (Додаток № 6  Договору).

 

Зобов’язання Адміністрації

4.10.Щорічні відпустки надавати згідно із графіком, що формується Адміністрацією  на підставі подань керівників структурних підрозділів і погоджується з ПК.

4.11.Батькам, що мають дітей шкільного або дошкільного віку, щорічну відпустку надавати, як правило, під час літніх шкільних канікул або в інший час за їх бажанням.

Зобов’язання ПК

4.12.Контролювати своєчасне нарахування та виплату відпускних,  погоджувати переноси відпусток на інший термін з ініціативи Адміністрації.

Спільні зобов’язання  Адміністрації та ПК

4.13.Здійснювати контроль за дотриманням працівниками режиму робочого дня.

 

5.ОХОРОНА ПРАЦІ

Зобов’язання Адміністрації

5.1.Заходи з охорони праці фінансувати першочергово.

5.2.При укладанні трудового договору кожного працівника інструктувати на робочому місці про умови праці і техніку безпеки під розпис.

5.3.Забезпечувати своєчасний періодичний інструктаж усіх працівників із техніки безпеки.

5.4.Здійснювати заходи з попередження травматизму та професійних захворювань.

5.5.Регулярно поповнювати медикаментами аптечки швидкої допомоги.

5.6.Забезпечувати працівників миючими засобами, спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту тощо згідно із чинним законодавством про працю (Додаток № 7 Договору).

5.7.Забезпечити надійну та безпечну роботу всіх видів обладнання, освітлення, вентиляції, опалення, заземлення, засобів зв’язку. Підтримувати у належному санітарному стані робочі і побутові приміщення, місця загального користування і територію Інституту.

5.8. Виконувати необхідні заходи по підготовці до роботи в осінньо-зимових умовах у встановлені терміни, не допускати взимку зниження температури в робочих приміщеннях нижче відповідних норм.

5.9. Своєчасно впроваджувати заходи з покращення умов праці і побутових умов. Проводити за заявками відділів аналіз необхідності придбання меблів та проведення поточних ремонтів приміщень Інституту.

5.10. Забезпечувати в Інституті належні умови та обладнання для дотримання не нижчої, ніж встановлено відповідними нормами, якості води для пиття.

 

Зобов’язання ПК

5.11.Контролювати виділення та використання коштів на охорону праці.

5.12.Брати участь у проведенні заходів з техніки безпеки, попередження травматизму та професійних захворювань.

5.13.Здійснювати контроль за правильним та своєчасним відшкодуванням збитків при нещасних випадках, профзахворюваннях.

5.14.У разі нещасного випадку встановлювати його причини, не допускати продовження робіт до ліквідації цих причин, здійснювати контроль за відшкодуванням заподіяної здоров’ю потерпілого шкоди.

5.15.Вносити до Адміністрації пропозиції з питань створення та покращення безпечних умов праці і домагатися їх виконання.

Спільні зобов’язання Адміністрації  та ПК

5.16.Здійснювати силами постійно діючої комісії з питань охорони праці та техніки безпеки регулярну перевірку умов праці, контролювати дотримання правил техніки безпеки та охорони праці.

5.17.Організовувати проведення періодичних медоглядів для працівників, яким проведення регулярного медогляду  визначено посадовими вимогами .

 

6.СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

6.1.Поточні соціально-побутові заходи фінансуються за рахунок коштів  Інституту та профспілки на підставі Договору і узгоджених рішень.

6.2.Співробітників, що відпрацювали в Інституті не менше десяти років і досягли 50, 55 (для жінок), 60 років (старші – через кожні п’ять років), вважати ювілярами установи.

6.3.Ювілярам виплачується премія у розмірі посадового окладу за рахунок  економії фонду заробітної плати.

6.4.Ветеранами Інституту вважаються співробітники, що сумлінно відпрацювали в Інституті не менше 20 років і звільнилися у зв’язку із виходом на пенсію. Ветерани Інституту мають право:

6.4.1.Перебувати на території Інституту в робочий час і займатися науковою діяльністю у відповідності із науковими напрямками Інституту.

6.4.2.Користуватися науковою бібліотекою Інституту.

Зобов’язання Адміністрації 

6.5. З метою забезпечення дітей працівників Інституту оздоровчими путівками частину вартості дитячих літніх путівок до профспілкових оздоровчих закладів у розмірі 25% сплачувати із коштів Інституту за їх наявності на спеціальному рахунку.

6.6. У відповідності із ст. 50 Кодексу законів про працю України  та ст. 44 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” передбачити у кошторисі виділення додаткових бюджетних асигнувань у сумі, що дорівнює 0.3% фонду оплати праці, на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу діяльність в Інституті.

6.7. Надавати матеріальну допомогу працівникам у розмірі посадового окладу  за рахунок економії  фонду заробітної плати з  державного бюджету  Інституту за їх письмовою заявою та погодженням з ПК.

6.8. Надавати ПК технічні та транспортні засоби для вирішення питань, пов’язаних з потребами трудового колективу Інституту.

 

 

 

Зобов’язання ПК

6.9. Надавати матеріальну допомогу членам профспілки в разі виникнення складних життєвих ситуацій з фонду профспілкової організації, у тому числі колишнім працівникам, що перебувають на пенсії.

6.10.У разі смерті працівника від загального захворювання чи нещасного випадку, не пов’язаного з виробництвом, надавати сім’ї померлого працівника матеріальну допомогу на поховання за рахунок коштів профспілки Інституту.

 

Спільні зобов’язання Адміністрації  та ПК

6.11.Забезпечувати гласність у питаннях соціальної політики, своєчасно інформувати співробітників про соціальні заходи.

6.12.Сприяти діяльності Комісії із соціального страхування Інституту, яка формується з рівного числа представників Адміністрації та ПК, зокрема, забезпечувати своєчасність відрахувань бухгалтерією Інституту коштів до Фонду соціального страхування і оплати  лікувальних путівок, наданих працівникам, путівок до дитячих оздоровчих закладів для дітей працівників, інших витрат з фонду соціального страхування.

6.13.Комісія з соціального страхування Інституту повинна:

 • проводити аналіз захворюваності та в разі необхідності інформувати Адміністрацію з метою виявлення та усунення причин захворювань;
 • надавати санаторно-курортні путівки працівникам Інституту, максимально використовуючи кошти соціального страхування;
 • сплачувати дозволену Фондом соціального страхування частину вартості путівок до дитячих оздоровчих закладів за рахунок коштів соціального страхування;
 • інформувати працівників про використання коштів соціального страхування Інституту.

6.14.Виділяти кошти Інституту та кошти профспілкової організації на поздоровлення жінок-працівниць та пенсіонерок-ветеранів Інституту зі святом 8 Березня, ветеранів Другої світової війни Інституту, що працюють та перебувають на пенсії, з Днем Перемоги, а також дітей працівників, докторантів та аспірантів з Новим роком.

 

 

 

7.ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФСПІЛКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

7.1.Адміністрація визнає ПК єдиним повноважним представником трудового колективу з питань, що визначені чинним законодавством, Статутом профспілки, Угодою, Регіональною угодою і Договором.

Зобов’язання Адміністрації

7.2.Безкоштовно забезпечити ПК:

7.2.1.Засобами зв’язку (міським телефоном, інтернетом, послугами пошти).

7.2.2.Приміщенням для проведення зборів, конференцій та культурно-масових заходів (на запит ПК).

7.3.Забезпечити безготівкове утримання профспілкових внесків з основної та додаткової заробітної плати, стипендії працівників, докторантів і аспірантів – членів профспілки — через бухгалтерію Інституту,  перерахування  цих внесків на рахунки профспілкової організації Інституту і вищих профспілкових органів одночасно з утриманням прибуткового податку  з працівників за поточний місяць.

7.4.Надавати членам ПК, профоргам та за зверненням ПК іншим профспілковим активістам вільний від роботи час із збереженням заробітку для виконання профспілкових обов’язків.

7.5. Запрошувати голову ПК на засідання дирекції, наради керівників підрозділів при розгляді питань, що стосуються зайнятості, оплати праці, соціальних і побутових інтересів працівників (з попереднім наданням проектів відповідних документів). Включати голову ПК до складу вченої ради Інституту,  конкурсних і атестаційних комісій.

7.6.Надавати ПК оперативну інформацію про обсяг щомісячних надходжень бюджетних коштів та їх частину, що спрямована на оплату праці. На запит ПК надавати інформацію щодо зайнятості, оплати праці, техніки безпеки, інших питань, що стосуються професійних та соціальних інтересів працівників.

7.7.Надавати інформацію про нормативні акти, що надходять з Президії НАН України і стосуються зайнятості, оплати та стимулювання праці, охорони праці, соціально-побутових питань.

7.8.Видавати накази , які стосуються трудових прав, охорони праці та соціальних інтересів працівників, за погодженням з ПК. Вирішувати питання оплати праці працівників (форм і систем оплати праці, розцінок, тарифних сіток, схем посадових окладів, умов запровадження та розміру надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних і компенсаційних виплат, надання матеріальної допомоги) за погодженням з ПК.

7.9.Питання оренди службових приміщень вирішувати спільно з ПК.

7.10.У разі прийняття Президією ЦК профспілки рішення про проведення загальноакадемічної акції протесту (відповідно до «Положення про організацію та проведення загальноакадемічних акцій протесту», затвердженого постановою Президії ЦК профспілки від 18.04.2001 № П-17-6),  що організується на підтримку законних і обґрунтованих соціально-економічних вимог Профспілки та пропозицій НАН України, Адміністрація не перешкоджає участі представників трудового колективу Інституту у проведенні таких заходів з урахуванням норм чинного законодавства.

 

 

8.КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

 

Спільні зобов’язання Адміністрації  та ПК

8.1.Контроль за виконанням Договору проводити спільною постійно діючою комісією (Додаток № 9 Договору). Результати перевірки обговорювати на спільному засіданні Адміністрації і ПК та інформувати про них трудовий колектив.

8.2.При виявленні порушень Договору зацікавлена в їх усуненні сторона інформує іншу сторону про порушення. У тижневий термін після письмового звернення однієї з сторін мають бути проведені консультації і прийнято рішення спільною комісією. Ініціатором позачергового засідання комісії може виступати кожна із сторін.

8.3.У разі порушення або невиконання зобов’язань по Договору однією із сторін, що його підписали, розглядати питання про відповідальність винних осіб у порядку, встановленому чинним законодавством та Статутом профспілки працівників НАН України.

8.4.Звітувати про хід виконання Договору на зборах трудового колективу або профспілковій конференції один раз на рік, розглядаючи одночасно стан виконання Угоди. Витяг із протоколу зборів (конференції) щодо виконання Угоди надсилати до Київського регіонального комітету профспілки працівників НАН України.

 

 

 

 

Директор Інституту

математики   НАН України

академік НАН України                                                              А.М.Самойленко

 

 

Голова первинної  профспілкової організації

Інституту  математики   НАН України

доктор фіз.-мат. наук                                                                   А.С.Сердюк

 

Таблиця пропонованих змін та доповнень до Колективного договору

Напишіть відгук